top of page

Nice ways to say "No"


วิธีตอบปฏิเสธแบบไม่ให้เสียน้ำใจคนชวน

#ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

#English #ฝึกภาษาอังกฤษ


Comments


bottom of page