top of page

แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย #1

แกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ควรรู้ พบเจอบ่อยในชีวิตประจำวัน อธิบายด้วย pattern ของประโยคง่ายๆ แล้วเสริมด้วยหลักของไวยากรณ์


0 ความคิดเห็น
bottom of page